การทำงานของ Notarial Services Attorney

ขอบเขตการทำงานของ Notarial Services Attorney

 • รับรองคำแปลเอกสาร/Certified True Translation
 • รับรองลายมือชื่อในเอกสาร/Certified True Signature/Applicant Declaration Notary Public
 • รับรองสำเนาเอกสาร/Certified True Copy
 • รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
 • รับรองตัวบุคคล
 • รับรองข้อเท็จจริง
 • จัดทำคำสาบาน
 • รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
 • ทำคำคัดค้านตราสาร
 • จัดทำบันทึกคำให้การ/Affidavit Notary Public
 • ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

Notarial Services Attorney Scope
Certified True Translation/Certified True Translation
Certified True Signature/Applicant Declaration Notary Public
Certified true copy/Certified True Copy
certifying legal acts made by the private sector
certification
certify the facts
make an oath
certify the existence of the document
make an objection to the instrument
Make a memorandum of testimony/Affidavit Notary Public
perform other duties as required by law