วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน เป็นโครงการทำงานและท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้คนไทยอายุ 18–30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราว ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยเปิดรับสมัครปีละครั้ง

Tourist and Work Visa is a work and tourism program that allows Thai people aged 18-30 years to travel to study and travel. and work temporarily under specified conditions By accepting applications once a year