วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าแต่งงาน( Spouse Visa, Marriage Visa)

วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าแต่งงาน( Spouse Visa, Marriage Visa)

สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย และต้องการพำนักในประเทศไทย วีซ่าประเภทนี้สามารถอยู่ในประเทศได้เป็นเวลา1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี ในทุกๆ90วัน วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถทำงานในประเทศไทยได้